Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych.

1.  BRAWA Studio Magdalena Skalicka przetwarza informacje pozyskane:

  • w drodze indywidualnych kontaktów z klientami
  • z formularza dostępnego na stronie https://fotografiareklamowaiproduktowa.pl wypełnianego, korygowanego i wysłanego dobrowolnie przez naszych Klientów
  • z emaili od naszych Klientów, z prośbą o dopisanie lub korektę swoich danych, nadsyłanych na adres mailowy firmy info@brawastudio.com
  • ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

2. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  BRAWA Studio Magdalena Skalicka
  ul.Grzybowa30,

  87-630 Skępe

  NIP: 4660324277

  REGON: 341177355

 

5. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Grzybowa 30, 87-630 Skępe lub email: info@brawastudio.com
6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie m.in.:

 

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, w przypadku gdy przetwarzanie oparte będzie na wyrażonej zgodzie;
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – na potrzeby realizacji umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

7. Administrator wykorzystuje Państwa dane, wyłącznie udostępnione za Państwa zgodą, w celu budowania bazy danych podmiotów gospodarczych, kontaktów drogą telefoniczną z naszymi pracownikami i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

8. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej, jednak nie dłużej niż:

  • W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie – do czasu wycofania zgody;
  • W przypadku przetwarzania w związku z realizacją umowy – przez czas jej trwania i nie więcej niż 5 lat po jej rozwiązaniu;
  • W przypadku przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – nie dłużej niż 5 lat.

9. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane    przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

10. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

11. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  •  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12.  Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.